ВОПЫТ ПАСПЯХОВАСЦІ: КРОК ЗА КРОКАМ (кейсы вырашэння праблем)

У выданні, якое ўяўляе сабой тэксты аўтараў, якія аб’яднаны тэмай узаемадзеяння  грамадзянскай супольнасці і дзяржавы ў вырашэнні разнастайных сацыяльных праблем  грамадства, прааналізаваны станоўчы вопыт практычнай дзейнасці грамадскіх актывістаў  Магілёўшчыны, які дазваляе ім успрымаць сябе ў якасці важных элементаў мясцовай  палітыкі пры вырашэнні значных для людзей праблем. Паказаны найбольш актуальныя на  думку гараджан праблемы Магілёва, якія разглядаюцца ў кантэксце намаганняў  грамадскасці, грамадская актыўнасць у рэалізацыі сацыяльна-культурных праектаў і  ініцыятыў, дзейнасць грамадскіх арганізацый, як сродак сацыялізацыі і яднання  намаганняў. У зборніку захаваныя погляды, арфаграфія і мова аўтараў, таму за магчымыя  недакладнасці і спрэчныя моманты ў тэксце адказнасць нясуць аўтары.  Read more

ГРАМАДЗЯНСКАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ І ДЗЯРЖАВА. СТАНАЎЛЕННЕ БЕЛАРУСКАГА САМАКІРАВАННЯ

У выданні, якое уяўляе сабой зборнік артыкулаў аўтараў аб’яднаных тэмай узаемадзеяння грамадзянскай супольнасці і дзяржавы, коратка асвятляюцца і аналізуюцца
гістарычныя перадумовы і сучасныя тэндэнцыі фарміравання мясцовага самакіравання і грамадзянскай супольнасці ў кантэксце працэсаў нацыянальнага самавызначэння
беларусаў і фарміравання беларускай дзяржаўнасці і грамадзянскай супольнасці ад сярэднявечча да пачатку ХХІ ст. з апорай на матэрыялы ўсходняй Беларусі.
Адрасуецца грамадскім актывістам, палітыкам, навукоўцам, выкладчыкам, краязнаўцам, студэнтам і вучням, а таксама ўсім, хто цікавіцца айчыннай гісторыяй і
палітыкай.

Спампаваць: ГРАМАДЗЯНСКАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ І ДЗЯРЖАВА. СТАНАЎЛЕННЕ БЕЛАРУСКАГА САМАКІРАВАННЯ

АД МАГДЭБУРГСКАГА ПРАВА ДА СУЧАСНАГА САМАКІРАВАННЯ

У зборніку ўтрымліваюцца матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, якая адбылася 28.01.2017 г. у г. Магілёве (Рэспубліка Беларусь) і была
прысвечана 440-годдзю з дня надання Магілёву права на самакіраванне – Магдэбургскага права (1577). У ёй прынялі ўдзел навукоўцы, краязнаўцы і грамадскія
дзеячы з розных гарадоў Беларусі, Расіі, Украіны. Праблемнае поле канферэнцыі ахоплівала гісторыю і традыцыі развіцця Магдэбургскага права на тэрыторыі Беларусі і
суседніх дзяржаў, а таксама, гістарычныя перадумовы і сучасныя тэндэнцыі фарміравання мясцовага самакіравання і грамадзянскай супольнасці. Захаваны
погляды, арфаграфія і мова аўтараў, таму адказнасць за магчымыя недакладнасці і спрэчныя моманты ў тэксце нясуць аўтары.
Адрасуецца дзяржаўным служачым, краязнаўцам, настаўнікам, выкладчыкам, студэнтам, навучэнцам і ўсім, хто цікавіцца айчыннай гісторыяй.

Спампаваць: АД МАГДЭБУРГСКАГА ПРАВА ДА СУЧАСНАГА САМАКІРАВАННЯ

Магдэбургскае права на Магілёўшчыне: учора, сёння, заўтра

У зборніку ўтрымліваюцца матэрыялы па гісторыі і рэгіянальным асаблівасцям Магдэбургскага права ў гарадах і мястэчках на тэрыторыі сучаснай Магілёўскай
вобласці. Захаваны погляды, арфаграфія і мова аўтараў, таму адказнасць за магчымыя недакладнасці і спрэчныя моманты ў тэксце нясуць аўтары. Адрасуецца дзяржаўным
служачым, краязнаўцам, настаўнікам, выкладчыкам, студэнтам, навучэнцам і ўсім, хто цікавіцца айчыннай гісторыяй.

Спампаваць: Магдэбургскае права на Магілёўшчыне: учора, сёння, заўтра

ПРАЗ ГРАМАДСКІЯ КАМПАНІІ ДА РАЗВІЦЦЯ ГРАМАДЗЯНСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ

Розныя групы грамадзянаў, у розных месцах, па-рознаму спрабавалі вырашыць тыя пытанні, што перашкаджаюць нармальнаму жыццю. Але, нарэшце з’явілася думка аб неабходнасці вывучэння тэарэтычных аспектаў правядзення грамадскіх кампаній, аналізу сусветнага вопыту ў гэтай сферы і з’яднання атрыманых ведаў з практычным досведам сваёй рэальнай працы. У выніку і з’явілася гэтая кніга. У ёй вы знойдзеце шмат тэарэтычнага матэрыялу, што дапаможа ў правільнай ідэнтыфікацыі мясцовых праблемаў, вызначэнні іх прычыны і наступстваў, стварэння планаў і пошуку найбольш эфектыўных спосабаў іх вырашэння. Адмысловы раздзел прысвечаны аналізу магчымасцяў дзейнасці ў беларускай сітуацыі. Таксама прыведзена некалькі цікавых прыкладаў вырашэння лакальных праблемаў ва Ўкраіне, Венгрыі, Славакіі. І, галоўнае — як прыклады прыведзены рэальныя матэрыялы распрацаваных і праведзеных грамадскімі актывістамі сацыяльных кампаній у г. Магілёве.

Аўтары спадзяюцца, што даведнік будзе карысным у працы дэпутатам мясцовых Саветаў, прадстаўнікам гарадской адміністрацыі, журналістам, а таксама шырокаму колу неабыякавых грамадскіх актывістаў.

Спампаваць: ПРАЗ ГРАМАДСКІЯ КАМПАНІІ ДА РАЗВІЦЦЯ ГРАМАДЗЯНСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ

Могилев: социально-экономический аспект

В данном исследовании проведен анализ социально-экономических процессов, характерных для Могилева, как крупного города и областного центра. Исследованы экономические и демографические проблемы, ситуация на рынке труда, состояние бюджета города, отдельные аспекты развития реального сектора экономики и непроизводственной сферы. Предложены пути решения проблем и сделан прогноз развития ситуации в городе.

Спампаваць Могилев: социально-экономический аспект

Могилевская альтернатива: взгляд в будущее

Успешное функционирование региональной социально-экономической системы в условиях глобального мирового экономического, информационного, финансового пространства ставит принципиально новые вопросы, связанные с формированием и развитием форм и методов управления региональными системами.

Учитывая, что развитие региона – процесс многомерный и многоаспектный, рассматривать его нужно с точки зрения совокупности различных социальных и экономических целей. В целом же региональное развитие ориентировано на позитивную динамику параметров уровня и качества жизни населения, обеспеченную устойчивым, сбалансированным и многофакторным воспроизводством социального, хозяйственного, ресурсного и экологического потенциалов территории.

В последние годы значительно усиливается роль регионального управления в общей системе государственного управления, поскольку именно через регионы, но с учетом региональной специфики, осуществляется руководство государством в целом.

Спампаваць Могилевская альтернатива: взгляд в будущее

Состояние и перспективы эксплуатации крупнопанельных жилых домов в г.Могилеве

В недавние советские времена квартиры люди «получали». Очень важно было стать в нужную быстродвижущуюся очередь и через несколько лет радостная семья въезжала в собственное жилье. Советская власть в послевоенные годы действительно в очень короткое время переселила в шикарные по тем временам квартиры крупнопанельных домов многих жителей бараков, переполненных коммуналок и общежитий.

К сожалению, ныне действующая в Республике Беларусь система воспроизводства жилищного фонда не является целостной и не располагает потенциалом для самостоятельного развития. В ней отсутствуют внутренние источники роста и ее развитие предопределяется не результатом функционирования, а объемами внешнего финансирования. В управлении системой доминирует государство, а не собственники и пользователи жилья. Именно государство принимает на себя основную ответственность за обеспечение граждан жильем и его сохранность.

В последние годы практика регулирования жилищных отношений проистекала в большей степени из политической целесообразности, чем из экономических возможностей и социальной необходимости. В результате в республике сформировалась квазирыночная система воспроизводства жилищного фонда, в которой приоритетное направление – новое  строительство.

Цивилизованное развитие рынка жилья невозможно без придания инвестиционной привлекательности жилищной сфере, создания равных условий для всех производителей жилья, обеспечения реальной реализации прав граждан на жилье, а также защиты их интересов как потребителей жилищно-коммунальных услуг.

Спампаваць Состояние и перспективы эксплуатации крупнопанельных жилых домов в г.Могилеве

Исследование социально-экономических процессов в г. Могилеве

Вопросы регионального развития Беларуси в условиях глобализации мировой экономики приобретают первостепенное значение. Наша республика, как и большинство бывших субъектов Советского Союза, в конце прошлого века пережила глубокий социально-экономический кризис, успех преодоления которого во многом определяется проводимой политикой государства. Функционируя в едином народно-хозяйственном комплексе, белорусские предприятия реализовывали отраслевые и ведомственные интересы. Фактически управление социально-экономическими процессами было ограничено интересами местного хозяйства, что негативно влияло на повышение эффективности воспроизводственных процессов в целом по стране. Еще в 1980-х годах стала очевидной непропорциональность развития некоторых административно-территориальных единиц, слишком большая концентрация отдельных видов производств в областных городах без учета специфики в территориальном разделении труда. В традиционно аграрных районах строились промышленные предприятия, что приводило к необходимости миграции рабочих и специалистов необходимой квалификации из других регионов, привлечения сельскохозяйственных работников в качестве неквалифицированной рабочей силы. Многие райцентры по численности населения (Орша, Бобруйск, Барановичи, Пинск и др.), по структуре производства стали похожими на областные города, но с куда большими проблемами для жителей этих городов.

Спампаваць Исследование социально-экономических процессов в г. Могилеве